Nie zostawaj w tyle – poćwicz

W tym miejscu spróbujemy przerobić egzaminy zawodowe na Technika BHP MS12 oraz ciekawe zadania, które pojawiają się na wybranych przedmiotach.

MS.12 Część pisemna (testy) – czerwiec 2020 / min. 50%

Zadanie 1. Do zewnętrznych organów nadzoru nad bezpieczeństwem i warunkami pracy zalicza się między innymi:

 1. Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną, Urząd Kontroli Skarbowej.
 2. Najwyższą Izbę Kontroli, Urząd Wojewódzki, Rzecznika Praw Obywatelskich.
 3. Państwową Straż Pożarną, Urząd Dozoru Technicznego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 4. Państwową Inspekcję Pracy, Urząd Dozoru Technicznego, Państwową Inspekcję Sanitarną.

Zewnętrzne organy:

– Państwowa Inspekcja Pracy –Jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w zakresie określonym w ustawie o PIP, kontroluje przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy projektowaniu budowy, przebudowy i modernizacji zakładów pracy oraz stanowiących ich wyposażenie maszyn i innych urządzeń technicznych oraz technologii, kontroluje wyroby wprowadzane do obrotu pod względem spełniania przez nie wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, określonych w odrębnych przepisach

– Państwowa Inspekcja Sanitarna – Jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru w wielu obszarach gospodarki w tym m.in. nad warunkami higieny pracy w zakładach pracy w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

– Urząd Dozoru Technicznego –Nadzoruje i kontroluje przestrzeganie przepisów o dozorze technicznym, a także przepisów i zasad z zakresu bezpieczeństwa techniki dotyczących urządzeń technicznych, analizuje przyczyny i skutki uszkodzeń urządzeń technicznych oraz stale ocena stopień zagrożenia stwarzanego przez te urządzenia, sprawdza kwalifikacji osób wytwarzających, naprawiających, modernizujących, obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne oraz osób wykonujących badania nieniszczące.

– Państwowa Straż Pożarna – nadzoruje przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych

– Wyższy Urząd Górniczy – Sprawuje nadzór i kontrolę nad ruchem zakładów górniczych, w szczególności w zakresie: bezpieczeństwa i higieny pracy; bezpieczeństwa pożarowego.

– Państwowa Agencja Atomistyki – Sprawuje nadzór nad działalnością powodującą lub mogącą powodować narażenie ludzi i środowiska na promieniowanie jonizujące oraz przeprowadzanie kontroli w tym zakresie, w tym wydaje decyzje w sprawach zezwoleń i uprawnień, wydaje zalecenia techniczne i organizacyjne w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

 

Wewnętrzne organy:

– Społeczna Inspekcja Pracy –Jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, która reprezentuje interesy wszystkich pracowników w zakładach pracy i jest kierowana przez zakładowe organizacje związkowe.

– Służba BHP – powołuje ją pracodawca. Gdy zakład liczy więcej niż 100 osób, musi on zatrudnić etatowego pracownika tej służby, w mniejszych zakładach obowiązki te może pełnić osoba zatrudniona na innym stanowisku. Zadania przewidziane dla służby BHP może pełnić sam pracodawca, jeśli ukończył odpowiedni kurs i zatrudnia do 10 lub 50 pracowników przy nie niższej niż trzecia kategorii ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Zadanie 2. Obowiązkiem pracodawcy zatrudniającego powyżej 250 pracowników jest utworzenie

 1. społecznej inspekcji pracy.
 2. służby przeciwpożarowej.
 3. komitetu bhp.
 4. komisji bhp.

K.P. Rozdział XI.  Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy
Pracodawca zatrudniający więcej niż 250 pracowników powołuje komisję bezpieczeństwa i higieny pracy jako swój organ doradczy i opiniodawczy. W skład komisji wchodzą w równej liczbie przedstawiciele pracodawcy, w tym pracownicy służby bhp i lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną oraz przedstawiciele pracowników, w tym społeczny inspektor pracy. Przewodniczącym komisji jest pracodawca lub osoba przez niego upoważniona, a wiceprzewodniczącym – społeczny inspektor pracy lub przedstawiciel pracowników.

Zadanie 3. Zatrudnianie kobiet w ciąży w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej jest

 1. zabronione.
 2. dopuszczalne.
 3. dopuszczalne, za pisemną zgodą pracownicy.
 4. możliwe, jeśli lekarz medycyny pracy wyrazi na to zgodę.

Zgodnie z art. 178 k.p pracodawca nie może w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej zatrudniać pracownicy w ciąży. Ponadto pracownicy w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy.

Zadanie 4. Ilu godzin w ciągu doby nie może przekraczać czas pracy młodocianego w wieku powyżej 16 lat?

 1. 5 godzin.
 2. 6 godzin.
 3. 7 godzin.
 4. 8 godzin.

Młodociani, którzy nie ukończyli 16 lat, mogą pracować maksymalnie 6 godzin na dobę, natomiast ci, którzy ukończyli 16 lat, nie mogą pracować dłużej niż 8 godzin na dobę. Normy te mają charakter bezwzględny, co oznacza, że nie można wydłużyć czasu pracy tak, jak ma to miejsce np. w systemie równoważnego czasu pracy, gdzie norma może zostać przedłużona do 12 godzin.

Zadanie 5. Młodociany w wieku powyżej 16 lat może być zatrudniony przy podnoszeniu, przenoszeniu i przewożeniu ciężarów, jeżeli jest to niezbędne do odbycia przygotowania zawodowego, gdy łączny czas wykonywania tych prac nie przekracza

 1. 1/4 czasu pracy młodocianego.
 2. 1/3 czasu pracy młodocianego.
 3. 2/3 czasu pracy młodocianego.
 4. 1/2 czasu pracy młodocianego.

Wzbronione są młodocianym prace polegające wyłącznie na podnoszeniu, przenoszeniu i przewożeniu ciężarów i pracę wymagające powtarzania dużej liczby jednorodnych ruchów. Czynności te mogą być wykonywane przez młodocianych tylko w zakresie niezbędnym do nauki zawodu, jeżeli czas ich wykonywania nie przekracza 1/3 czasu pracy młodocianego.

Zadanie 6. Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu

 1. do dnia porodu.
 2. do końca urlopu rodzicielskiego.
 3. do końca urlopu macierzyńskiego.
 4. do końca urlopu wychowawczego.

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub podczas urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy. 

Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Przepisu tego nie stosuje się w sytuacji, gdy pracownica jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Przedłużenie umowy o pracę ze względu na ciążę pracownicy następuje w sposób automatyczny z mocy prawa. Nie ma potrzeby podejmowania dodatkowych czynności, aby umowa uległa przedłużeniu do dnia porodu, nawet jeśli kończy się ona w tym terminie. Okres przedłużenia jest kontynuowaniem zatrudnienia na podstawie zawartej wcześniej umowy i opiera się na warunkach w niej zawartych. Datą zakończenia stosunku pracy będzie data porodu, zaś tryb, w jakim umowa zostanie rozwiązana, to upływ czasu, na który była zawarta.

Zadanie 7. Zgodnie z kodeksem pracy, kto wbrew obowiązkowi nie zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy, podlega karze

 1. grzywny.
 2. pozbawienia wolności.
 3. ograniczenia wolności.
 4. utraty pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej.

Wg K.K. Kto wbrew obowiązkowi nie zawiadamia w terminie właściwego organu o wypadku przy pracy lub nie sporządza albo nie przedstawia wymaganej dokumentacji, podlega grzywnie do 180 stawek dziennych albo karze ograniczenia wolności.

Zadanie 8. Dla zapewnienia prawidłowego oświetlenia naturalnego w pomieszczeniu przeznaczonym na stały pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien być

 1. większy niż 1:6
 2. większy niż 1:8
 3. nie mniejszy niż 1:6
 4. nie mniejszy niż 1:8

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) –  ustala, że pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi powinno mieć zapewnione oświetlenie dzienne, dostosowane do przeznaczenia pomieszczenia, jego kształtu i wielkości. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8 (1 m2 okna na 8 m2 podłogi), przy czym należy również uwzględniać głębokość pomieszczenia.


Zadanie 9. Dla zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi powinny posiadać co najmniej

 1. wentylację mechaniczną lub grawitacyjną.
 2. otwieranych połowę okien.
 3. otwierane wszystkie okna.
 4. klimatyzację.

Jeśli mechaniczna – wymuszenie przepływu powietrza z prędkością ok. 0,1 m/s. (wymiana nie odczuwana jako przeciąg) lub naturalna.

Zadanie 10. W salach szkolnych natężenie oświetlenia ogólnego nie powinno być mniejsze niż

 1. 150 lx
 2. 200 lx
 3. 300 lx
 4. 500 lx

Średnie natężenie oświetlenia w biurze, w którym pracują ludzie, nie powinno być niższe niż 300 lx, a sam blat biurka powinien mieć minimum 500 lx.

 

Zadanie 11.

W pomieszczeniu biurowym pracują dwie osoby. Na każdą z nich przypada 17 m3 wolnej objętości pomieszczenia. Wysokość tego pomieszczenia w świetle musi wynosić nie mniej niż

 1. 2,2 m
 2. 2,5 m
 3. 3,0 m
 4. 3,3 m

Na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych w pomieszczeniach stałej pracy powinno przypadać co najmniej 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz co najmniej 2 m2 wolnej powierzchni podłogi (niezajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp.). Wysokość nie może być mniejsza niż 3m, w przypadku gdy   w pomieszczeniu zatrudnionych jest nie więcej niż 4 pracowników, a na każdego z nich przypada co najmniej po 15 m3 wolnej objętości pomieszczenia dopuszcza się 2,5m.

Zadanie 12. Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które

 1. są zaakceptowane przez załogę.
 2. uzyskały certyfikat gwarancji jakości.
 3. spełniają wymagania określone w normach zakładowych.
 4. spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności, określone w odpowiednich przepisach.

Zadanie 13. Naukę interdyscyplinarną, zajmującą się przystosowaniem narzędzi, maszyn, środowiska i warunków pracy do autonomicznych i psychofizycznych cech i możliwości człowieka, zapewniając sprawne, wydajne i bezpieczne wykonanie przez niego pracy, przy stosunkowo niskim koszcie biologicznym nazywa się

 1. ergonomią.
 2. organizacją pracy.
 3. zarządzaniem zasobami ludzkimi.
 4. mechaniką materiałów i konstrukcji.

Zadanie 14. Zapewnienie pracy w naturalnej pozycji, unikanie statycznego obciążenia, zredukowanie nadmiernych i niepotrzebnych ruchów to podstawowe zadania

 1. higieny pracy.
 2. medycyny pracy.
 3. bezpieczeństwa pracy.
 4. ergonomii koncepcyjnej.

Zadanie 15. Brak aktywności fizycznej powoduje zaburzenia procesów fizjologicznych, do których zalicza się

 1. spowolnienie krążenia i spłycenie oddechu.
 2. zwyrodnienie stawów i trzonów kręgowych.
 3. usprawnienie układu sercowo-naczyniowego.
 4. zwiększenie wydolności fizycznej i umysłowej.

Zadanie 16. Klasyfikacja rodzajów pracy fizycznej według całkowitego dobowego wydatku energetycznego (przy 8-godzinnym dniu pracy) 

Stopień ciężkości

 

Wydatek energetyczny

[kcal/dobę]

Lekka

2300 – 2800

Umiarkowana

2801 – 3300

Średnia

3301 – 3800

Ciężka

3801 – 4300

Bardzo ciężka

4301 – 4800

Wydatek energetyczny pracownika w ciągu doby wynosi 3500 kcal. Jego pracę na podstawie załączonej tabeli należy uznać jako

 1. lekką.
 2. ciężką.
 3. średnią.
 4. umiarkowaną.

Zadanie 17. W ergonomii wykorzystuje się antropometrię, czyli

 1. działania redukujące ryzyko zawodowe.
 2. działania obniżające wypadkowość w zakładzie pracy.
 3. statystyczną identyfikację zagrożeń w środowisku pracy.
 4. zespół technik, zasad i metod pomiarowych ciała ludzkiego.

Wg Wikipedii: Antropometria – metoda badawcza stosowana w antropologii fizycznej, polegająca na pomiarach porównawczych części ciała ludzkiego np.: długości kości, objętości i proporcji czaszki, głowy, proporcji ciała, masa ciała, rozstawu oczu, określenie pigmentacji oczu, włosów i skóry itp.

Zadanie 18. Sygnały bezpieczeństwa przekazujące informacje istotne dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników nie mogą być

 1. ręczne.
 2. świetlne.
 3. graficzne.
 4. dźwiękowe.

Znakami i sygnałami bezpieczeństwa są wszystkie sygnały dźwiękowe i świetlne, komunikaty słowne oraz sygnały ręczne. Ich celem jest informowanie pracownika o występujących zagrożeniach podczas pracy.

Zadanie 19. Odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego spoczywa na

 1. pracodawcy.
 2. inspektorze bhp.
 3. Państwowej Inspekcji Pracy.
 4. specjaliście do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zadanie 20. Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy polega na

 1. sporządzeniu listy maszyn powodujących zagrożenie.
 2. sporządzeniu listy przepisów bhp obowiązujących na danym stanowisku.
 3. sporządzeniu listy zagrożeń występujących na danym stanowisku i określeniu ich charakterystyk.
 4. sprawdzeniu stanowiska pod kątem wypadków i chorób zawodowych, które wystąpiły na tym stanowisku.

Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pacy to badanie stanów środowiska pracy mogących spowodować wypadek lub chorobę (szkodę – fizyczny uraz i/lub utratę zdrowia lub majątku). Identyfikację zagrożeń należy rozpocząć od zebrania wyczerpujących informacji o stanowisku pracy. Warto w takich przypadkach zastosować metodę list kontrolnych, które mogą być opracowane na podstawie wykazu czynników szkodliwych i niebezpiecznych, zawartych w odpowiednich przepisach i normach.

Klasyfikację niebezpiecznych i szkodliwych czynników występujących w procesie pracy przeprowadza norma PN-Z-08052:1980 Ochrona pracy. Niebezpieczne i szkodliwe czynniki występujące w procesie pracy. Klasyfikacja. (Norma wycofana ze zbioru obowiązujących norm jednak ze względu no to, że nie została ona niczym zastąpiona, można używać ją w celach klasyfikacji).

Do identyfikacji zagrożeń stwarzanych przez obsługiwane na stanowiskach pracy maszyny można posłużyć się listą zagrożeń, sytuacji zagrażających i zdarzeń zagrażających, która to dostępna jest w normie PN-EN ISO 12100:2012 Bezpieczeństwo maszyn. Ogólne zasady projektowania. Ocena ryzyka i zmniejszenie ryzyka.

Zadanie 21. W środowisku pracy hałas zalicza się do czynników

 1. fizycznych.
 2. chemicznych.
 3. biologicznych.
 4. psychofizycznych.

Czynniki szkodliwe dla zdrowia, których oddziaływanie na pracownika prowadzi lub może prowadzić do schorzenia (w zależności od stopnia oddziaływania lub innych warunków czynnik szkodliwy może stać się również niebezpieczny);

czynniki biologiczne, czyli: drobnoustroje komórkowe w tym zmodyfikowane genetycznie; jednostki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego w tym zmodyfikowane genetycznie; hodowle komórkowe; pasożyty wewnętrzne człowieka –  które mogą być przyczyną zakażeń, zatruć lub alergii.

czynniki fizyczne (hałas, wibracje, promieniowanie, pole elektromagnetyczne, elektryczność, pyły przemysłowe, czynniki niebezpieczne mogące prowadzić do urazów, takie jak poruszające się maszyny i ruchome elementy maszyn, przemieszczające się wyroby i materiały, ostre i wystające elementy),

czynniki chemiczne, które dzieli się w zależności od skutków i rodzaju ich działania na organizm człowieka (toksyczne, drażniące, uczulające, rakotwórcze, mutagenne, upośledzające funkcje rozrodcze) lub w zależności od sposobów wchłaniania (przez drogi oddechowe, przez skórę i błony śluzowe, przez przewód pokarmowy),

czynniki psychofizyczne, do których zalicza się obciążenia fizyczne (statyczne i dynamiczne) oraz obciążenia nerwowo-psychiczne (obciążenie umysłu,  przeciążenie lub niedociążenie percepcyjne, obciążenie emocjonalne, stres),

Zadanie 22. Czynnikiem niebezpiecznym występującym w procesie pracy jest czynnik, którego oddziaływanie na pracującego może spowodować

 1. uraz.
 2. chorobę zawodową.
 3. obniżenie sprawności ruchowej.
 4. obniżenie sprawności intelektualnej.

Zadanie 23. Czynnik, którego oddziaływanie może utrudniać pracę lub obniżać zdolność do jej wykonywania, nie powodując jednak trwałego pogorszenia stanu zdrowia człowieka, nazywa się

 1. urazowym.
 2. uciążliwym.
 3. szkodliwym.
 4. niebezpiecznym.

Zadanie 24. Pracodawca jest obowiązany stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą, w szczególności

 1. inicjować prace badawcze niezbędne do wyeliminowania chorób zawodowych.
 2. przeprowadzać na swój koszt badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrować i przechowywać wyniki tych badań i pomiarów oraz udostępniać je pracownikom.
 3. przedkładać okręgowemu inspektorowi pracy wnioski dotyczące wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
 4. utrzymywać w stanie okresowej sprawności urządzenia ograniczające lub eliminujące szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy oraz urządzenia służące do pomiarów tych czynników.

Zgodnie z Kodeksem do obowiązków pracodawcy należy utrzymywanie w stanie stałej sprawności urządzeń ograniczających lub eliminujących szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy oraz urządzeń służących do pomiarów tych czynników.

Oprócz tego pracodawca musi przeprowadzać na swój koszt badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia pracowników, rejestrować i przechowywać wyniki tych badań i pomiarów oraz udostępniać je pracownikom.

Zadanie 25. Wskaż działanie lub środek służący wyeliminowaniu ryzyka zawodowego wynikającego z pracy z czynnikiem chemicznym, które należy podejmować w pierwszej kolejności:

 1. stosowanie środków ochrony indywidualnej.
 2. stosowanie środków ochrony zbiorowej, takich jak na przykład właściwa wentylacja i odpowiednie działania organizacyjne.
 3. wyeliminowanie uwalniania do środowiska pracy czynnika chemicznego stwarzającego zagrożenie poprzez właściwe projektowanie procesów pracy i kontrolę techniczną oraz stosowanie odpowiedniego wyposażenia i materiałów.
 4. systematyczne kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych oraz ustalenie sposobów rejestracji nieprawidłowości i metod ich usuwania.

Zadanie 26. Charakterystyka stanowiska, informacje dotyczące identyfikacji zagrożeń, szacowanie parametrów ryzyka i jego wartościowanie, środki ochrony zbiorowej i indywidualnej niezbędne do zmniejszenia ryzyka zawodowego to elementy

 1. instrukcji stanowiskowej.
 2. instrukcji bezpieczeństwa w zakładzie.
 3. dokumentacji oceny ryzyka zawodowego.
 4. dokumentacji z postępowania powypadkowego.

Zadanie 27. Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek wypadku w drodze do pracy pracownik zachowuje prawo do

 1. 70% wynagrodzenia.
 2. 80% wynagrodzenia.
 3. 90% wynagrodzenia.
 4. 100% wynagrodzenia.

Zadanie 28. Świadczenie powypadkowe otrzymywane przez rodzinę ofiary wypadku śmiertelnego

 1. nie jest wypłacane w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przez pracownika przepisów i zasad bhp.
 2. nie jest wypłacane w przypadku stwierdzenia wykonywania pracy pod wpływem alkoholu.
 3. nie jest wypłacane w przypadku stwierdzenia rażącego niedbalstwa ze strony pracownika.
 4. jest wypłacane niezależnie od przyczyny wypadku.

Zadanie 29. Pracownik idąc do pracy poślizgnął się na nieodśnieżonym chodniku przed jedną z posesji. Z tego tytułu może wystąpić o odszkodowanie

 1. od właściciela chodnika.
 2. z ubezpieczenia majątkowego.
 3. z Narodowego Funduszu Zdrowia.
 4. z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zadanie 30. Świadczenie z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje, gdy

 1. przedstawiono protokół powypadkowy lub kartę wypadku.
 2. zaistniałe zdarzenie uznano w protokole powypadkowym lub karcie wypadku za wypadek przy pracy.
 3. ubezpieczony, będąc w stanie nietrzeźwości albo pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku.
 4. wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Zadanie 31. W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany

 1. natychmiast powiadomić Państwową Inspekcję Pracy.
 2. niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora sanitarnego i prokuratora.
 3. wezwać odpowiednie służby, przystąpić do czynności ratujących życie oraz sporządzić protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.
 4. podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, ustalić w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyny wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.

Zadanie 32. Udzielanie pomocy osobie zatrutej gazami polega na

 1. natychmiastowym przystąpieniu do resuscytacji.
 2. powiadomieniu przełożonego i oczekiwaniu na decyzję.
 3. przeniesieniu poszkodowanego na świeże powietrze i zastosowanie mu sztucznego oddychania.
 4. wyniesieniu poszkodowanego z rejonu zagrożenia i wezwaniu lekarza, a w przypadku zaniku czynności układu oddechowego rozpoczęciu reanimacji, wykonując tylko uciski klatki piersiowej.

Zadanie 33. Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego śmierć poszkodowanego nastąpiła

 1. na miejscu zdarzenia.
 2. natychmiast lub w drodze do szpitala.
 3. w okresie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia wypadku.
 4. w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.

Zadanie 34.

Dominującą przyczyną wypadków według danych GUS jest

 1. niewłaściwa organizacja pracy.
 2. nieprawidłowe zachowanie pracownika.
 3. niewłaściwy stan czynnika materialnego.
 4. niewłaściwa organizacja stanowiska pracy.

Zadanie 35. Dokumentację powypadkową należy przechowywać

 1. przez 5 lat.
 2. przez 10 lat.
 3. przez okres ustalony w regulaminie pracy.
 4. do czasu odejścia pracownika na emeryturę.

Zadanie 36. Badania wstępne dla pracownika podejmującego pracę po przeszło 30-dniowej przerwie przeprowadzane są

 1. na koszt pracownika.
 2. na koszt pracodawcy.
 3. z ubezpieczenia zdrowotnego.
 4. bezpłatnie przez uprawnionego lekarza.

Zadanie 37. Kontrolnym badaniom lekarskim podlegają

 1. osoby przyjmowane do pracy.
 2. wszyscy pracownicy w terminach określonych przez pracodawcę.
 3. pracownicy przebywający na zwolnieniu chorobowym dłuższym niż 30 dni.
 4. wszyscy pracownicy w terminach określonych przez lekarza medycyny pracy.

Zadanie 38. Do barier w uczeniu się dorosłych nie zalicza się

 1. braku motywacji.
 2. braku pewności siebie.
 3. pozytywnego nastawienia do uczenia się.
 4. zaniżonego lub zawyżonego wyobrażenia o sobie.

Zadanie 39. Szkolenie wstępne z zakresu bhp przeprowadza się w formie

 1. kursu.
 2. instruktażu.
 3. warsztatów.
 4. seminarium.

Zadanie 40. Do aktywizujących metod prowadzenia szkoleń zalicza się

 1. wykład.
 2. prelekcję.
 3. objaśnienie.
 4. analizę przypadku.

MS.12 Część pisemna (testy) – styczeń 2020 / min. 50%

Zadanie 1. Zgodnie z kodeksem pracy w razie wystąpienia w zakładzie pracy bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia pracodawca jest obowiązany

 1. nakazać pracownikom ratowanie mienia zakładu.
 2. wydać polecenie wznowienia pracy w celu uniknięcia strat materialnych.
 3. wstrzymać pracę i wydać pracownikom polecenie oddalenia się w miejsce bezpieczne.
 4. kontynuować pracę i wydać pracownikom polecenie zachowania szczególnej ostrożności.

 Zadanie 2. Zgodnie z kodeksem pracy do podstawowych obowiązków pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nie należy

 1. dbanie o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy.
 2. poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosowanie się do wskazań lekarskich.
 3. dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
 4. wykonywanie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych.

Zadanie 3. Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby prace, przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, były wykonywane przez

 1. specjalistę spoza zakładu pracy.
 2. pracownika z odpowiednim certyfikatem.
 3. pracownika wyposażonego w ochrony osobiste.
 4. co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji.

Zadanie 4. Pracownica zatrudniona na cały etat, karmiąca dziecko piersią, ma prawo do przerw w pracy wliczanych do czasu pracy w wymiarze

 1. dwa razy po 15 minut.
 2. dwa razy po 20 minut.
 3. dwa razy po 25 minut.
 4. dwa razy po 30 minut.

Zadanie 5. W przypadku pracowników młodocianych zabronione jest ręczne dźwiganie i przenoszenie przez jedną osobę na odległość powyżej 25 m przedmiotów o masie przekraczającej przy obciążeniu powtarzalnym odpowiednio dla dziewcząt i dla chłopców

 1. 3 i 5 kg
 2. 5 i 8 kg
 3. 6 i 10 kg
 4. 8 i 12 kg

Zadanie 6. Ręczne przenoszenie pod górę przedmiotów przy pracy stałej i przedmiotów o masie przekraczającej 1 kg przy pracy dorywczej jest zabronione

 1. kobietom w ciąży.
 2. matkom karmiącym.
 3. pracownikom młodocianym.
 4. pracownikom niepełnosprawnym.

Zadanie 7. Pracodawca, pomimo ponagleń ze strony pracownika, nie chce mu wypłacić zaległego wynagrodzenia. Pracownik złożył skargę na pracodawcę do Państwowej Inspekcji Pracy. Za tego typu wykroczenie pracodawcy grozi kara

 1. pozbawienia wolności.
 2. ograniczenia wolności.
 3. grzywny w wysokości od 1 000 zł do 30 000 zł.
 4. odebrania pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej.

Zadanie 8. Do kar porządkowych za naruszenie obowiązków pracowniczych zalicza się między innymi

 1. grzywnę.
 2. mandat karny.
 3. zwolnienie dyscyplinarne.
 4. karę upomnienia lub nagany.

Zadanie 9. Pracą na wysokości w rozumieniu rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się nad poziomem podłogi lub ziemi, na wysokości co najmniej

 1. 3 m
 2. 2 m
 3. 1 m
 4. 0,5 m

Zadanie 10. Wyciąg z załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. § 19. 2 Na każdych trzydziestu mężczyzn lub na każde dwadzieścia kobiet jednocześnie zatrudnionych przy pracach biurowych lub w warunkach zbliżonych do tych prac powinna przypadać co najmniej jedna umywalka, lecz nie mniej niż jedna umywalka przy mniejszej liczbie zatrudnionych.

 

W urzędzie miasta w godzinach od 8:00 do 16:00 jest zatrudnionych 134 pracowników, w tym 93 kobiety. Zgodnie z wyciągiem z załącznika do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w toaletach damskich powinny być zainstalowane umywalki w liczbie minimum

 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6

Zadanie 11. Minimalny poziom natężenia oświetlenia na stanowiskach komputerowych wynosi

 1. 200 lx
 2. 300 lx
 3. 500 lx
 4. 600 lx

Zadanie 12. Którym terminem określa się przestrzeń pracy, wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę?

 1. Miejsce pracy.
 2. Stanowisko pracy.
 3. Teren zakładu pracy.
 4. Pomieszczenie stałej pracy.

Zadanie 13. W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, oraz w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż

 1. 14°C
 2. 16°C
 3. 18°C
 4. 20°C

Zadanie 14. Do każdego stanowiska pracy powinno być zapewnione bezpieczne i wygodne dojście, przy czym jego wysokość na całej długości nie powinna być mniejsza w świetle niż

 1. 2,0 m
 2. 2,1 m
 3. 2,2 m
 4. 2,5 m

Zadanie 15. Urządzenia ochronne przy maszynach szczególnie niebezpiecznych powinny być tak skonstruowane, aby

 1. osłony stosowane na maszynach umożliwiały bezpośredni dostęp do strefy niebezpiecznej.
 2. ponowne założenie, zamknięcie lub włączenie urządzenia ochronnego uruchamiało automatycznie maszynę.
 3. elementy ruchome i inne części maszyn, które w razie zetknięcia się z nimi stwarzają zagrożenie, powinny być do wysokości co najmniej 0,5 m od poziomu podłogi (podestu) stanowiska pracy osłonięte lub zaopatrzone w inne skuteczne urządzenia ochronne.
 4. zdjęcie, otwarcie lub wyłączenie urządzenia ochronnego powodowało natychmiastowe zatrzymanie maszyny bądź jej niebezpiecznych elementów lub niemożliwe było zdjęcie albo otwarcie osłony podczas ruchu osłanianych elementów, a ponowne założenie, zamknięcie lub włączenie urządzenia ochronnego nie uruchamiało automatycznie maszyny.

Zadanie 16. Wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy nazywa się

 1. osłonami.
 2. odzieżą roboczą.
 3. urządzeniami ochronnymi.
 4. środkami ochrony indywidualnej.

Zadanie 17. Ergonomią koncepcyjną nazywa się

 1. dziedzinę nauki zajmującą się określaniem zagrożeń dla zdrowia w środowisku pracy.
 2. dyscyplinę naukową zajmującą się dostosowaniem pracy do możliwości intelektualnych człowieka.
 3. badanie relacji między ponoszonymi nakładami dotyczącymi pracy w odniesieniu do uzyskiwanych z niej efektów.
 4. projektowanie układu, który zapewni maksimum niezawodności i bezpieczeństwa w nowo powstającym miejscu pracy.

Zadanie 18. Ergonomia korekcyjna zajmuje się

 1. koordynowaniem procesu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
 2. dostosowaniem warunków pracy do możliwości człowieka na etapie opracowywania projektu.
 3. poprawą warunków pracy na drodze modernizacji już funkcjonujących stanowisk pracy, maszyn i urządzeń.
 4. badaniem wpływu dynamicznej i statycznej pracy fizycznej oraz monotypii ruchowej na zdrowie człowieka.

Zadanie 19. Testy psychometryczne służą do badania

 1. efektywności pracy.
 2. obciążenia fizycznego.
 3. obciążenia psychicznego.
 4. wydatku energetycznego.

Zadanie 20. O tym, którzy pracownicy powinni być kierowani na dodatkowe badania psychologiczne, decyduje

 1. pracodawca.
 2. pracownik działu kadr.
 3. pracownik służby bhp.
 4. lekarz medycyny pracy.

Zadanie 21. Do oceny organoleptycznej warunków pracy używa się

 1. skali ocen.
 2. narządów zmysłu.
 3. specjalnych mierników.
 4. urządzeń pomiarowych.

Zadanie 22. Przedstawiony znak ostrzega przed

 1. substancjami żrącymi.
 2. prądem elektrycznym.
 3. substancjami toksycznymi.
 4. substancjami radioaktywnymi i promieniowaniem jonizującym

Zadanie 23. Ograniczenie wysiłku fizycznego w pracy oraz w życiu codziennym prowadzi do

 1. wzmocnienia kości.
 2. powstania nowotworów.
 3. prawidłowej siły i pracy mięśni.
 4. zmniejszenia gęstości mineralnej kości.

Zadanie 24. Prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą jest elementem oceny

 1. zagrożeń na stanowisku pracy.
 2. ryzyka zawodowego.
 3. środowiska pracy.
 4. ergonomii pracy.

Zadanie 25. Elektromonter w czasie pracy narażony jest przede wszystkim na czynniki

 1. uciążliwe i szkodliwe.
 2. biologiczne i drażniące.
 3. niebezpieczne i fizyczne.
 4. psychofizyczne i chemiczne.

Zadanie 26. Na zatrucia salmonellą narażony jest głównie

 1. leśnik.
 2. lekarz.
 3. stolarz.
 4. kucharz.

Zadanie 27. Czynnik, którego oddziaływanie na pracownika prowadzi lub może prowadzić do choroby zawodowej, nazywa się

 1. urazowym.
 2. uciążliwym.
 3. szkodliwym.
 4. niebezpiecznym.

Zadanie 28. Praca na stanowisku sprzedawcy w sklepie spożywczym działa szkodliwie przede wszystkim na jego

 1. oczy i skórę.
 2. płuca i serce.
 3. stawy i kręgosłup.
 4. ośrodkowy układ nerwowy.

Zadanie 29. Określenie „najwyższe dopuszczalne natężenie czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy” odnosi się między innymi do

 1. hałasu.
 2. mikroklimatu.
 3. substancji toksycznej.
 4. substancji uczulającej.

Zadanie 30. Kto ponosi koszt badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w zakładach pracy?

 1. Pracodawca.
 2. Minister Zdrowia.
 3. Minister Ochrony Środowiska.
 4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zadanie 31. Oszacowanie ryzyka zawodowego w skali trójstopniowej

 

Prawdopodobieństwo

Ciężkość następstw

Mała

Średnia

Duża

Mało prawdopodobne

 

małe

1

małe

1

średnie

2

Prawdopodobne

małe

1

średnie

2

duże

3

Wysoce prawdopodobne

średnie

2

duże

3

duże

3

 Jeżeli w skali trójstopniowej prawdopodobieństwo wystąpienia danego zagrożenia uznano za wysoce prawdopodobne, a ciężkość następstw jest średnia, to ryzyko oszacowano i wyznaczono jego dopuszczalność jako ryzyko

 1. średnie, dopuszczalne.
 2. średnie, niedopuszczalne.
 3. duże, dopuszczalne.
 4. duże, niedopuszczalne.

 Zadanie 32. Badania wskazały na potrzebę podjęcia działań mających na celu ograniczenie hałasu na stanowiskach obsługi infolinii i poprawę klimatu akustycznego pomieszczeń. W tym celu zaproponowano następującą techniczną metodę ograniczenia hałasu:

 1. pracownicy powinni korzystać z przerw w pracy i wypoczywać np. w wydzielonych pomieszczeniach o większej przestrzeni niż przeciętne stanowisko, o odpowiedniej izolacyjności akustycznej i adaptacji akustycznej.
 2. stanowiska hałaśliwe, związane z cechami osobniczymi pracowników czy głośno pracującym sprzętem, powinny być oddzielone od pozostałych lub znajdować się w oddzielnym pomieszczeniu.
 3. sprzęt do komunikacji z klientem powinien umożliwiać regulację poziomu odsłuchu głosu osoby dzwoniącej na najniższym możliwym poziomie, zapewniającym zrozumiały przekaz informacji.
 4. stanowiska, na których działania pracownika wymagają rozmów, o stosunkowo wysokim stopniu trudności, powinny być umieszczone w wydzielonych obszarach pomieszczeń infolinii.

Zadanie 33. Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy lub zachorował na chorobę zawodową, przysługują

 1. świadczenia socjalne.
 2. dodatki do wynagrodzenia zasadniczego.
 3. świadczenia z ubezpieczenia społecznego.
 4. dodatkowe dni urlopu dla poratowania zdrowia.

Zadanie 34. Pracownik budowlany, który pracował na rusztowaniu, spadł z niego podczas pracy i zginął na miejscu. Po badaniu okazało się, że był pod wpływem alkoholu i środków psychotropowych. W takiej sytuacji rodzina ubezpieczonego zmarłego

 1. otrzyma zasiłek chorobowy.
 2. nie otrzyma jednorazowego odszkodowania.
 3. zachowuje prawo do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy.
 4. zostaje pozbawiona prawa do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy.

Zadanie 35. Osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia uległa wypadkowi. Podmiot, na rzecz którego wykonywana była przez tę osobę praca, ma obowiązek sporządzić

 1. A. kartę wypadku.
 2. protokół zdarzenia.
 3. protokół powypadkowy.
 4. protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Zadanie 36. W terminie do 15 dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym został zatwierdzony protokół powypadkowy, pracodawca

 1. wypłaca należne odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy.
 2. przekazuje I część statystycznej karty wypadku do Urzędu Statystycznego.
 3. dokonuje ponownej oceny ryzyka zawodowego na stanowisku, na którym doszło do wypadku.
 4. przekazuje dokumentację powypadkową do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu wypłaty świadczeń.

Zadanie 37. ZATRUDNIENI W WARUNKACH ZAGROŻENIA

(na 1000 zatrudnionych badanej zbiorowości)

Wyszczególnienie

Ogółem

w tym:

przemysł

budownictwo

transport i gospodarka magazynowa

Zagrożeni w związku ze środowiskiem pracy

2005

2010

2016

70,4

56,4

46,7

118

101

84,5

65,7

58,6

54,9

28,1

16,3

12,5

Zagrożeni w związku z uciążliwością pracy

2005

2010

2016

34,6

28,4

20,5

39,2

38,2

29,8

50,1

35,5

23,7

78,0

54,1

38,2

Zagrożeni czynnikami mechanicznymi związanymi z maszynami szczególnie niebezpiecznymi

2005

2010

2016

14,6

13,2

13,5

23,6

22,3

21,6

16,2

14,0

13,5

9,0

5,8

7,6

Jak wynika z danych statystycznych w 2016 roku w porównaniu z rokiem 2010 liczba zatrudnionych w warunkach zagrożenia

 1. wzrosła w każdym z rodzajów działalności branych pod uwagę w badaniu.
 2. zmalała w każdym z rodzajów działalności branych pod uwagę w badaniu.
 3. wzrosła w związku z zagrożeniami czynnikami mechanicznymi w transporcie i gospodarce magazynowej.
 4. zmalała w związku z zagrożeniami czynnikami mechanicznymi, a wzrosła w związku z uciążliwością pracy.

Zadanie 38. Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających jest obowiązany zapewnić tym pracownikom okresowe badania lekarskie także

 1. do 5 lat po ich odejściu z pracy.
 2. obowiązkowo w ciągu roku po przejściu na emeryturę.
 3. po rozpoczęciu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami u innego pracodawcy.
 4. po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie takimi badaniami.

Zadanie 39. Okresowym badaniom lekarskim podlegają

 1. wszyscy pracownicy.
 2. wszystkie osoby przyjmowane do pracy.
 3. tylko ci pracownicy, którzy mają kłopoty ze zdrowiem.
 4. pracownicy po niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 33 dni.

Zadanie 40. Do środków dydaktycznych nie zalicza się

 1. tablic.
 2. filmów.
 3. pokazów.
 4. fantomów.

 

MS.12 Część pisemna (testy) – styczeń 2019 / min. 50%

Zadanie 1. Do zadań komisji bhp nie należy

 1. dokonywanie przeglądu warunków pracy.
 2. przeprowadzanie szkoleń okresowych z zakresu bhp.
 3. dokonywanie okresowej oceny stanu bhp w zakładzie pracy.
 4. opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy.

Zadanie 2. Delegowanie pracownicy w ciąży poza stałe miejsce pracy jest

 1. zabronione.
 2. dozwolone, za zgodą pracownicy.
 3. dozwolone, jeśli nie ma przeciwwskazań zdrowotnych.
 4. niedozwolone, ale dopiero po upływie trzeciego miesiąca ciąży.

Zadanie 3. Pracownicy w przypadku urodzenia jednego dziecka przysługuje urlop macierzyński w wymiarze

 1. 20 tygodni.
 2. 26 tygodni.
 3. 52 tygodni.
 4. jednego roku.

Zadanie 4. Czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekraczać

 1. 5 godzin na dobę.
 2. 6 godzin na dobę.
 3. 7 godzin na dobę.
 4. 8 godzin na dobę.

Zadanie 5. Z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze

 1. ferii szkolnych.
 2. 12 dni roboczych.
 3. 20 dni roboczych.
 4. 26 dni roboczych.

Zadanie 6. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy, pracodawca może zastosować wobec pracownika

 1. tylko karę pieniężną.
 2. wyłącznie karę upomnienia i karę nagany.
 3. karę upomnienia lub karę nagany lub karę pieniężną.
 4. karę pozbawienia premii i przeniesienia na inne stanowisko.

Zadanie 7. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika może nastąpić

 1. w razie ciężkiego naruszenia przez niego podstawowych obowiązków pracowniczych.
 2. w razie zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.
 3. w razie popełnienia przestępstwa przez pracownika, w czasie trwania umowy, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku.
 4. jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go, w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim, do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.

Zadanie 8. W pomieszczeniach pracy dla pracowników młodocianych maksymalna temperatura, przy wilgotności względnej powietrza powyżej 65%, nie może być wyższa niż

A.28°C

B.30°C

C.32°C

D.35°C

Zadanie 9. Wolna powierzchnia podłogi niezajęta przez urządzenia techniczne, sprzęt itp., przypadająca na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych w danym pomieszczeniu pracy,

 1. powinna wynosić 3,3 m2.
 2. musi być większa niż 2,5 m2.
 3. nie powinna być mniejsza niż 2 m2.
 4. powinna wynosić co najmniej 2,2 m2.

Zadanie 10. Czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po zakończeniu pracy, zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych są elementami

A.umowy.

B.instrukcji bhp.

C.dobrej praktyki higienicznej.

D.dobrej praktyki produkcyjnej.

Zadanie 11. Do zakresu działania służby bhp należy sporządzanie i przedstawianie pracodawcy okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych

A.co najmniej raz na 5 lat.

B.co najmniej raz w roku.

C.co pół roku.

D.raz w miesiącu.

Zadanie 12. Osłony stałe przy maszynach

 1. powinny się łatwo zdejmować, bez użycia narzędzi.
 2. należy obowiązkowo znakować barwami bezpieczeństwa.
 3. muszą być oznakowane barwami bezpieczeństwa, zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskich Normach.
 4. powinny znajdować się na przewidzianym konstrukcyjnie miejscu i nie ma potrzeby malować ich na jakikolwiek inny kolor niż zrobił to producent.

Zadanie 13. Przestrzeń wokół urządzenia lub stanowiska pracy, w której wszyscy przebywający narażeni są na ryzyko urazu, utraty zdrowia lub życia nazywa się strefą

 1. ryzyka.
 2. zagrożeń.
 3. niebezpieczną.
 4. wypadkowości.

Zadanie 14. Urządzenia lub wyposażenie przewidziane do noszenia bądź trzymania przez użytkownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego życie lub zdrowie określa się terminem

 1. środki ochrony zbiorowej.
 2. techniczne środki ochrony.
 3. proceduralne środki ochrony.
 4. środki ochrony indywidualnej.

Zadanie 15. Powierzenie pracownikowi prania, konserwacji, odpylania i odkażania środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej skażonej chemicznie lub biologicznie jest

 1. niedopuszczalne.
 2. możliwe za wynagrodzeniem, jeśli pracownik zadeklaruje, że zachowa szczególną ostrożność.
 3. możliwe po dostarczeniu mu przez pracodawcę odpowiednich środków piorących i odkażających.
 4. możliwe, pod warunkiem wypłacenia przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika.

Zadanie 16. Nauka stosowana zmierzająca do optymalnego dostosowania narzędzi, maszyn, urządzeń, technologii, organizacji i materialnego środowiska pracy oraz przedmiotów powszechnego użytku do wymagań i potrzeb fizjologicznych, psychicznych i społecznych człowieka to

 1. fizjologia.
 2. socjologia.
 3. ergonomia.
 4. psychologia.

Zadanie 17. Projektowaniem wzajemnych relacji człowiek – maszyna – środowisko w celu zapewnienia bezpieczeństwa i maksymalnej wydajności pracy przy minimalnym obciążeniu psychofizycznym człowieka zajmuje się

 1. fizjologia pracy.
 2. psychologia społeczna.
 3. ergonomia korekcyjna.
 4. ergonomia koncepcyjna.

Zadanie 18.

Subiektywnym objawem zmęczenia pracownika nie jest

 1. ból mięśni.
 2. spadek wydajności pracy.
 3. znużenie lub przygnębienie.
 4. uczucie ogólnego osłabienia.

Zadanie 19. Zgodnie z zamieszczonym wykresem największą wydajność pracy osiąga się pomiędzy

 1. piątą a szóstą godziną pracy.
 2. drugą a trzecią godziną pracy.
 3. siódmą a ósmą godziną pracy.
 4. pierwszą a drugą godziną pracy.

Zadanie 20. Kontrola jakości polegająca na ocenie zgodności organoleptycznych cech produktu (smak, zapach, barwa, konsystencja) z charakterystyką substancji uznanej za standard wymaga zatrudnienia pracowników

 1. o odpowiednim wykształceniu.
 2. o odpowiednim doświadczeniu.
 3. o potwierdzonych kwalifikacjach.
 4. o sprawdzonej wrażliwości sensorycznej.

Zadanie 21. Mnemotechniki to proste techniki ułatwiające zapamiętywanie. Polegają one zazwyczaj na

 1. sekwencji: kodowanie, powtarzanie i zapominanie.
 2. zapisaniu informacji na kartce lub w notatniku telefonu.
 3. zapisaniu informacji w pamięci komputera lub na dysku zewnętrznym.
 4. skojarzeniu nowej informacji z jakimś obrazem, słowem, zdaniem czy scenką.

Zadanie 22. W pracy kipera, czyli osoby zawodowo zajmującej się oceną organoleptyczną i klasyfikacją wszelkiego rodzaju potraw i napojów (głównie win), najważniejszą rolę odgrywają zmysły

 1. smaku i dotyku.
 2. smaku, węchu i wzroku.
 3. dotyku, smaku i wzroku.
 4. dotyku, zapachu i wzroku.

Zadanie 23. Ocena i dokumentowanie ryzyka zawodowego oraz stosowanie niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko należy do obowiązków

 1. służby bhp.
 2. pracodawcy.
 3. inspektora pracy.
 4. specjalisty do spraw bhp.

Zadanie 24. Pracownicy laboratorium zakładowego w rafinerii ropy naftowej najbardziej narażeni są na czynniki

 1. fizyczne.
 2. chemiczne.
 3. biologiczne.
 4. psychofizyczne.

Zadanie 25. W 2015 r. ponad 60% wypadków przy pracy w rolnictwie spowodowane było upadkiem, pochwyceniem i uderzeniem przez ruchome części maszyn i urządzeń, czyli czynnikami

 1. uciążliwymi.
 2. szkodliwymi.
 3. niebezpiecznymi.
 4. psychofizycznymi.

Zadanie 26. Jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenie czynnika o działaniu rakotwórczym powyżej 0,5 wartości NDS, to pomiary wykonuje się co najmniej

 1. co 3 miesiące.
 2. co 6 miesięcy.
 3. raz na rok.
 4. co 2 lata.

Zadanie 27. W przypadku zaprzestania działalności zakładu pracy lub jego likwidacji pracodawca jest zobowiązany do przekazania kart badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia

 1. Instytutowi Medycyny Pracy.
 2. Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy.
 3. właściwej Państwowej Inspekcji Pracy.
 4. właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu.

Zadanie 28. Wyniki pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia stanowią podstawę

 1. do ubiegania się o status zakładu pracy chronionej.
 2. do wystąpienia o dodatki za pracę w warunkach niebezpiecznych.
 3. do przeprowadzenia w zakładzie kontroli przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
 4. do podjęcia działań organizacyjno-technicznych zmierzających do ograniczenia narażenia na te czynniki.

Zadanie 29. Ocena ryzyka zawodowego w zakładzie pracy wykonywana jest w celu przedstawienia wyników oceny

 1. na posiedzeniu zarządu.
 2. Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 3. inspektorom prowadzącym w zakładzie kontrolę.
 4. pracownikom zatrudnionym na ocenianych stanowiskach.

Zadanie 30. Jakie środki organizacyjne poprawią warunki pracy w pomieszczeniu, w którym stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, mimo zastosowania dostępnych środków technicznych?

 1. Zastosowanie aktywnej redukcji hałasu.
 2. Skrócenie czasu pracy na hałaśliwym stanowisku.
 3. Zastosowanie dodatkowych ekranów akustycznych.
 4. Zastosowanie kabin dźwiękoizolacyjnych dla obsługi.

Zadanie 31. Za czas niezdolności pracownika do pracy powstałej wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy pracownik zachowuje prawo do

 1. 50% wynagrodzenia.
 2. 75% wynagrodzenia.
 3. 80% wynagrodzenia.
 4. 100% wynagrodzenia.

Zadanie 32. Chorobę zawodową u pracownika wywołują czynniki

 1. urazowe.
 2. uciążliwe.
 3. szkodliwe.
 4. niebezpieczne.

Zadanie 33. Każdy przypadek podejrzenia choroby zawodowej pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zgłosić

 1. lekarzowi – orzecznikowi ZUS.
 2. społecznemu inspektorowi pracy.
 3. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.
 4. właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.

Zadanie 34. Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć pracownika

 1. wyłącznie na miejscu zdarzenia.
 2. wskutek działania uciążliwych czynników środowiska pracy.
 3. na miejscu zdarzenia lub w ciągu 3 miesięcy od tego zdarzenia.
 4. na miejscu zdarzenia lub w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.

Zadanie 35. Rejestr wypadków przy pracy nie zawiera

 1. stwierdzenia, czy wypadek jest wypadkiem przy pracy.
 2. informacji dotyczących skutków wypadku dla poszkodowanego.
 3. wniosków z zakresu odpowiedzialności porządkowej pracowników.
 4. daty przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosku o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy.

Zadanie 36.

Poszkodowani w wypadkach na 1 000 pracujących w 2015 r. (wskaźnik wypadkowości) – wyciąg

Wyszczególnienie

Ogółem

W wypadkach

śmiertelnych

ciężkich

lżejszych

Ogółem

7,20

0,02

0,04

7,14

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

10,56

0,18

0,19

10,19

Przemysł

11,25

0,04

0,08

11,13

Budownictwo

7,01

0,08

0,10

6,83

Handel

5,47

0,01

0,01

5,45

Transport

8,29

0,06

0,05

8,18

Informacje zamieszczone w tabeli wskazują, że najniższy wskaźnik wypadków śmiertelnych występuje

 1. w budownictwie.
 2. w transporcie.
 3. w przemyśle.
 4. w handlu.

Zadanie 37. Liczba osób, u których stwierdzono chorobę zawodową wyniosła w Polsce: w 2005 r. – 3,2 tys., w 2010 r. – 2,9 tys., w 2014 r. – 2,4 tys., a w 2015 r. – 2,1 tys. Liczba zachorowań w roku 2015 w stosunku do roku 2005

 1. spadła o 52,38%
 2. spadła o 34,38%
 3. wzrosła o 65,63 %
 4. wzrosła o 152,38 %

Zadanie 38. Szkolenia okresowe dla pracowników służby bhp powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na

 1. 6 lat.
 2. 5 lat.
 3. 4 lata.
 4. 3 lata.

Zadanie 39. Do środków dydaktycznych nie zalicza się

 1. tablic.
 2. filmów.
 3. pokazów.
 4. fantomów.

Zadanie 40. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy mogą być realizowane w formie:

 1. wykładu, instruktażu ogólnego, pokazu i dyskusji.
 2. kursu, seminarium, instruktażu, samokształcenia kierowanego.
 3. pogadanki, wykładu, instruktażu, samokształcenia kierowanego.
 4. kursu, samokształcenia kierowanego i prezentacji multimedialnej.