Przegląd stanowisk

Podstawy prawne dokonywania oceny stanu bhp w zakładzie.

Potrzeba dokonywania okresowej (co najmniej raz w roku) analizy i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie wynika z:

— art. 207 Kodeksu pracy, w którym to artykule pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny, a w związku z tym powinien organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz zapewnić przestrzeganie przepisów i zasad bhp, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie i kontrolować ich wykonywanie,

— art. 236 Kodeksu pracy – nakłada na pracodawcę obowiązek ustalania przyczyn wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy i na podstawie czynników tej analizy stosowania właściwych środków zapobiegawczych,

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704, z późn. zm.), które nakłada na służbę bhp obowiązek sporządzania co najmniej raz w roku okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. § 2 ust 1 pkt. 3 tego rozporządzenia, zawierający propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy oraz zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników.

— rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.), które w § 40 ust. 1 nakłada na pracodawcę obowiązek systematycznych kontroli stanu bhp ze szczególnym uwzględnieniem organizacji czasu pracy, stanu technicznego maszyn i urządzeń technicznych oraz ustalania sposobu usuwania nieprawidłowości.

Niezbędne dane, jakie powinien zawierać protokół przeglądu lub kontroli, to:

 • data przeglądu lub kontroli;
 • nazwa komisji dokonującej przeglądu (np. komisja przeglądu maszyn), lub podstawowe dane (imię, nazwisko i stanowisko) osoby przeprowadzającej kontrolę;
 • nazwa jednostki organizacyjnej (ewentualnie nazwa stanowiska) podlegającej przeglądowi lub kontroli;
 • zakres przeglądu lub kontroli;
 • ustalenia dokonane w wyniku przeglądu lub kontroli
  (z załączonymi zdjęciami jeśli jest to uzasadnione oraz opiniami i innymi dokumentami, których załączenie jest celowe);
 • zalecenia i uwagi wynikające z przeprowadzonego przeglądu lub kontroli;
 • podpisy osób biorących udział w przeglądzie lub kontroli; podpisy osób odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostce (na stanowisku), w której przeprowadzono przegląd lub kontrolę.

Dokumenty niezbędne do oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Ocena stanu bezpieczeństwa powinna być opracowana w oparciu o:
 • — dokumentację technologiczną,
  — dokumentację techniczną maszyn i innych urządzeń technicznych,
  — wyniki badań procesów technologicznych w aspekcie ich szkodliwości dla zdrowia pracowników,
  — ocenę ryzyka zawodowego,
  — protokoły pomiarów czynników szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia,
  — protokoły kontroli warunków pracy dokonywanych przez służby wewnętrzne oraz zewnętrzne organa nadzoru nad warunkami pracy,

— akta osobowe pracowników w zakresie informacji dotyczących kwalifikacji pracowników, szkoleń, badań lekarskich itp.
— dokumentację z wypadków przy pracy oraz podejrzeń o choroby zawodowe i chorób zawodowych,
— analizę wypadkowości,
— programy poprawy warunków pracy. 

Tematyka oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Budynki, drogi, pomieszczenia pracy.
 • Wyposażenie pomieszczeń pracy.
 • Procesy pracy, organizacja tych procesów i stanowisk pracy.
 • Czynniki niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia występujące w procesie pracy.
 • Zagrożenia.
 • Wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie.
 • Zatrudnienie.
 • Realizacja zarządzeń, decyzji, nakazów, poleceń, zaleceń organów nadzoru nad warunkami pracy.
 • Realizacja zarządzeń pracodawcy w dziedzinie bhp.
 • Realizacja programu poprawy warunków pracy.
 • Analiza wypadkowości.
 • Wnioski dotyczące poprawy istniejącego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

W zależności od potrzeb możemy przeprowadzać kontrole:

 • problemowe (np. ochrona pracy kobiet),
 • wycinkowe (np. stan BHP w wydziale),
 • kompleksowe (np. stan BHP w firmie).
 • Kontrola powinna zostać przeprowadzona fachowo
 • np. przy pomocy listy kontrolnej,
 • bezstronnie,
 • efektywnie – ze sformułowaniem wniosków pokontrolnych,
 • aktywnie – ujawniać możliwe wszystkie nieprawidłowości