Służba BHP

Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników – tworzy służbę BHP. Pełni ona funkcje doradcze i kontrolne w zakresie BHP.

Pracodawca zatrudniający do 100 pracowników – powierza zadania służby BHP pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy.

Pracodawca posiadający ukończone szkolenia niezbędne do wykonywania zadań służby BHP – może sam wykonywać te zadania, jeśli:
◾zatrudnia do 10 pracowników,
◾zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategoria ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników

Istnieją trzy rodzaje badań profilaktycznych:
◾wstępne

 • osoby przyjmowane do pracy,
 • pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowisko,
 • pracownicy przenoszeni na inne stanowisko pracy, na którym występują czynniki szkodliwe dla zdrowia (w praktyce, przy każdej zmianie stanowiska lub gdy dochodzi nowy czynnik związany z rodzajem wykonywanej pracy),

◾okresowe

 • regularne badanie lekarskie o wyznaczonym okresie (zwykle rok, dwa lub trzy lata),

◾kontrolne

 • jeśli niezdolność do wykonywania pracy przekroczyła 30 dni kalendarzowych.

Pracownik może być zwolniony bez wypowiedzenia, jeśli się uchyla poddaniu badaniom profilaktycznym.

Orzeczenie

Lekarz medycyny pracy wydaje orzeczenie lekarskie w formie zaświadczenia.

Jeśli pracownik lub pracodawca nie zgadza się z treścią orzeczenia – może wystąpić w ciągu 7 dni od dnia wydania zaświadczenia, za pośrednictwem lekarza (lub placówki lekarskiej), który wydał zaświadczenie z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania. Badanie to przeprowadza się już w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy (np. w Gdańsku). Badanie to powinno być przeprowadzone w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. To orzeczenie jest już ostateczne.

Inspektor BHP
Osoba posiadająca tytuł technika bezpieczeństwa i higieny pracy.

Obowiązki:

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad BHP,
 • informowanie pracodawcy o wystąpieniu zagrożeń na terenie zakładu,
 • sporządzanie (co najmniej raz w roku) analiz stanu technicznego pomieszczeń,
 • organizowanie szkoleń z zakresu BHP,
 • udział w opracowywaniu i ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu,
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy,
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków,
  opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy stanowisk,
 • doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego,
 • doradztwo w zakresie organizacji stanowisk, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia,
 • udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.


Starszy Inspektor BHP
Osoba posiadająca tytuł technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp jako Inspektor BHP lub wyższe wykształcenie/podyplomowe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Może być zatrudniony w jednoosobowej komórce BHP.

Specjalista BHP
Osoba posiadająca wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub studia podyplomowe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej rok stażu jako Starszy Inspektor BHP.

Może kierować wieloosobową komórką BHP.

Starszy Specjalista BHP
Osoba posiadająca wykształcenie wyższe/podyplomowe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż jako Specjalista BHP.

Główny Specjalista BHP
Osoba posiadająca wykształcenie wyższe/podyplomowe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 5-letni staż jako Starszy Specjalista BHP.

Pracodawca odpowiada za stan BHP.

Kodeks Pracy.

Instrukcja w sprawie wyznaczania Koordynatora do spraw BHP